APA

כתיבת רשימת מקורות מכתבי-עת אקדמיים APA

כתיבת רשימת מקורות מכתבי-עת אקדמיים ראשית , יש לרשום את כל המקורות עליהם מתבססת העבודה! צורת הרישום חייבת להיות אחידה , לפי הסדר הבא: שמות המחברים (משפחה ופרטי), השנה, שם המאמר, שם כתב העת, מספר הגיליון, מספר הוצאה ומספרי עמודים. לדוגמא: Morag O. (2011). “The role of SOI on M&A…