נגישות של עובדי קבלני כח אדם לערכאות

נגישות של עובדי קבלני כח אדם לערכאות

ואללה עבודה פגז , קיבלה ציון 95!

נשמח לשלוח אותה , ללא תשלום עבודה אחרת שאתה צריך , שתוכל להסתייע בה! פשוט שלח לנו מייל…

הנושא הוא :הנגישות של עובדי קבלני כח אדם לערכאות המשפטיות , הנה קטע מתוך העבודה:

הקדמה : השפעת חוקי היסוד על אשפוז בכפייה של חולי נפש במישור הפלילי • חוקי היסוד במשפט בישראל חזקים ומשפיעים בצורה ניכרת על כל המשפט. גם אם לא נכתב דבר מסוים במפורש ובצורה ישירה בחוק יסוד, אז הוא משתמע ממנו ומושפע מחוקי יסוד בצורה עקיפה. ההליך הפלילי מושפע מאוד מחוקי יסוד. ההליך הפלילי טומן בחובו פגיעה בכבוד האדם וחירותו ומטיל עליו אות קלון וגנאי, אדם חשוד בעבירה פלילית ניקלע למצוקה וחרדות בעוצמות גבוהות כל שכן כשמדובר בחולה נפש.

המגמה המרכזית שאעמוד עליה נגזרת מהמהפכה החוקתית, ועיקר ביטוייה בשנים האחרונות עם חיקוק חוק סדר הדין הפלילי חוק זה נראה כי הושפע רבות מחקיקת חוקי היסוד, ומחוק יסוד כבוד האדם וחירותו , אם מקבלים את ההנחה שלחולה נפש שמורה החירות והוא זכאי להגנה על זכות יסוד זו, מתבקשת ההשוואה בין האשפוז הכפוי לבין עקרונות היסוד החוקתיים החלים על המעצר, כאשר בשני המקרים מדובר באמצעי אשר בה להגן על שלום הציבור מפני החולה או העצור. הגם שפרט לשלילת החירות משותפת לשני ההליכים קיים גורם חשוב משותף והוא שגם באשפוז כפוי וגם במעצר מדובר באדם שחזקת החפות לגביו לא נסתרה.

חוק המעצרים הביא לשינוי בהערכת האיזונים הראויים בין זכות הפרט לחרות אישית, לבין עניינו של הציבור בשמירת בטחונו ומיצוי הליכי המשפט, החוק שם דגש מיוחד על ערך חירות הפרט, לשינוי האמור בנקודת האיזון השלכה על היבטים שונים הכרוכים בהליך המעצר ובכלל זה על היבט חלופת המעצר הדגשת עניינו של הפרט מול עניינו של הציבור מוצאת את ביטוייה לא רק בנטל להוכיח את תנאי התקיימותן של עילות המעצר אלה מגבירה את אחריותו של בית המשפט לבחון קיומם של חלופות מעצר ומחייבת מיצוי אפשרויות קיימות לשחרור, אם רק ניתן למצוא חלופה אשר תשרת כראוי את מטרת המעצר תוך פגיעה פחותה בנאשם. הכלל הוא חירות, המעצר הוא החריג. מעצר עד תום ההליכים הוא אמצעי אחרון ולא אמצעי ראשון… כדברי הנשיא ברק בפרשת גנימאת. חוק סדר דין הפלילי- כוחו בהגנת זכויות הפרט ולא רק ביצירת סייגים ומגבלות שהוא מטיל על המשטרה ועל רשויות אחרות של אכיפת החוק מתוך מגמה לצמצם ולשמירה על זכויות היסוד של הפרט ונתון לבקרה בידי בית המשפט.

מעניין ? צור קשר!