סיוע בשלבים!

כל שלבי המחקר :

איתור מאמרים

בחירת נושא

שאלת מחקר

שיטת המחקר

סקירת ספרות

מחקר איכותני, ראיונות

מחקר כמותי – שאלונים

מחקר משולב

ניתוח ממצאים

דיון

סיכום

תקציר