עבודה בשיטות מחקר – עבודה לדוגמא!

עבודה בשיטות מחקר – עבודה לדוגמא!

עבודה לדוגמא בשיטות מחקר

פרק שיטה

 

משתתפי המחקר

במחקר השתתפו 4,286 גברים ונשים מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה, כאשר ממוצע הגילאים הוא 47. מתוך כלל המשתתפים 1,698 היו גברים ו- 2,588 היו נשים. המשתתפים נבחרו ע"י חיוג טלפוני רנדומאלי באמצעות סקר בתפוצה כלל ארצית. מתוך ה- 4,286 משתתפים רק 2,201 היו בעלי פוטנציאל למילוי שאלון בזכות הנגישות שלהם לאינטרנט. מתוך בעלי הפוטנציאל למילוי, רק 1,289 השתמשו באינטרנט לצורכי בריאות. הגיל הממוצע של הנשים היה 48.38 (ס.ת= 17.34), הגיל הממוצע של הגברים הוא 47 (ס.ת= 19). המשתתפים נתנו הסכמה מדעת להשתתפות במחקר.

 

מערך המחקר

מערך המחקר הינו מתאמי מסוג סקר אשר אינו יכול להסיק על סיבתיות, אלא על קשר בין המשתנים. המדגם הינו מדגם שכבות ועל כן הדגימה חולקה לארבע שכבות: אתני, סוג התיישבות, תיאור גיאוגרפי ומצב סוציו-אקונומי. הדגימה היא דגימה מקרית.

המשתנים:

משתנה תלוי: תפיסת בריאות הנמדד על ידי דיווח עצמי (על פי חמש רמות) של המשתתפים בהשוואה לנבדקים בני גילם ומאותו המין.

משתנה בלתי תלוי:  גיל המוגדר כרציף, ומגדר כמשתנה דיכוטומי.

המערך הינו מחקר רוחב בתוך-משתתפים.

 

הליך המחקר

השאלונים הועברו למשתתפים בצורה של דיווח עצמי על- ידי חיוג רנדומאלי לטלפונים נייחים. המראיינים  הוכשרו ברמה מקצועית על מנת להעביר את תוכן השאלון באמצעות סקר טלפוני בצורה אינפורמטיבית ועניינית.