סקירת הספרות ומסגרת תיאורטית בעבודה אקדמית

סקירת הספרות ומסגרת תיאורטית בעבודה אקדמית

הרקע המדעי מבהיר את הקשר בין המחקר הנוכחי לבין מחקרים קודמים בנושא. הוא אמור לשכנע את הקורא שהמחקר אכן ראוי שייעשה ושזו הדרך המתאימה לעשותו.

חשוב שבסקירת הספרות תהיה התייחסות לכל משתנה המופיע במערך המחקר, כך שיהיה ביסוס תיאורטי/אמפירי לבחירתו ולחשיבותו להבנת התופעה הנחקרת.

הרקע המדעי בנוי כשורה של טיעונים, המחוזקים על-ידי הספרות התיאורטית ועל-ידי הספרות האמפירית הקיימת ולעתים גם על-ידי ספרות קלינית או פרקטית רלוונטית.מטרת סקירת הספרות אינה לשכנע את הקוראים שהחוקר יודע כל מה שנכתב בנושא, אלא שהוא יודע להשתמש בידע המצטבר בצורה אינטגרטיבית ומכוונת ושהמחקר חשוב!

בבחירת המקורות שעליהם נסמכת סקירת הספרות, יש להפעיל מידה של ביקורתיות: 

באיזו מידה המאמר, הפרק או הספר שעליו נסמכים הטיעונים מהווה מקור מתאים ויעיל ביותר. באִזכור תיאוריות או מודלים תיאורטיים קלאסיים, אפשר שהמקור יהיה ישן למדי.

באיזכור מאמרים יש להסתמך על המקורות העדכניים ביותר.

הרקע המדעי מסתיים במטרות המחקר הספציפיות ובהשערות המחקר הספציפיות.

לאחר הסקירה , ניתן בהחלט לגשת לניסוח סופי של השערות המחקר!

לרוב, המידע בסקירה יוצג מהכללי לייחודי. המחקרים והתאוריות הכלליות המקיפות יידונו ראשונים ומחקרים המהווים נקודת מוצא למחקר שלך – יידונו אחרונים.

כמן כן, יש להקפיד על כתיבת סקירת הספרות כמיזוג מידע אינטגרטיבי של מחקרים, על הקשרים וההבדלים ביניהם.

יש להימנע מהצגת ספרות המחקר כסיכומים של תאוריות ומחקרים.

יש להקפיד לתלות דברים בשם אומרם, דהיינו: לכתוב אזכורים ביבליוגרפיים לצד המידע המוזכר בסקירה.

כמעט אף מרצה לא יקבל מידע שאין בו ציון מראה המקום ממנו לקוח המידע.