מחירי עבודות לדוגמא

לפניך מחירון לפי עבודות לדוגמא

מחירון עבודות אקדמיות | מחירון חלקי עבודות | מחירון מסלולי ליווי

פרטיםמחיר
ת. ראשון עיונית 25 עמודים1800..2500 ש"ח
ת. ראשון , איכותני , עד 10 ראיונות2300..2800 ש"ח
עבודת גמר תואר שני עד 55 עמודים2500..4500 ש"ח
הצעת מחקר 10 עמודים כולל סקירה תואר שני750..1500 ש"ח
הערכת שווי חברות DCF900..1200 ש"ח
פרוייקט גמר2500..3500 ש"ח
יזמות עסקים , כולל מצגת500.1000 ש"ח
תוכנית עסקית , פרוייקט גמר כולל המחרה1500..2500 ש"ח