מחירון מסלולי סיוע

לפניך מחירון לפי מסלול סיוע נבחר

מחירון עבודות אקדמיות | מחירון חלקי עבודות | מחירון מסלולי ליווי

פרטיםמחיר
סמינריון , תואר ראשון ללקוחות עם הצעת מחקר מאושרת, ראשי פרקים. כתיבה בלבד החל מ 1800 שח
סמינריון איכותני , כולל ניתוח ראיונות , דיון , כתיבה בלבדהחל מ 2000 ועד 2800 שח
ליווי מלא החל משלב הצעת המחקרבין 2500 ל 3000 שח
ליווי מלא או"פ2800 עד 3500 שח
מסלול מהיר, 20 עמודים1800 שח